sasha

15 tekstów – auto­rem jest sasha.

Praw­dzi­wi przy­jaciele to ta­cy, przy których łzy nie mają naj­mniej­szych szans z uśmiechem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 17 lutego 2010, 18:11

Ro­zum każe przes­tać, a ser­ce cichut­ko szep­cze: "nie re­zyg­nuj ze mnie". 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 lutego 2010, 16:07

Gdzieś na ser­ca dnie mam jeszcze nadzieję, ale to ja­kaś ta­ka bez­nadziej­na nadzieja... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 lutego 2010, 23:21

Ma­my w zwycza­ju mówić: pew­ne rzeczy pot­ra­fią zmienić się w ułam­ku se­kun­dy, z dob­rych stać się złymi i na od­wrót. Nic bar­dziej myl­ne­go! One się nie zmieniają, w ułam­ku se­kun­dy zmienia się nasze spoj­rze­nie w sto­sun­ku do nich... 

myśl
zebrała 3 fiszki

Jeżeli zas­ta­nawiasz się czy kochasz, oz­nacza, że tak nie jest, bo to się czu­je a nie wie. Ser­ca nie na­leży o nic py­tać, nie od­po­wie. Ser­ca na­leży słuchać, wte­dy po­wie nam wszystko... 

myśl
zebrała 7 fiszek

Kiedy wierzę, mam nadzieję, że mo­je marze­nie może się spełnić, czuję się naj­szczęśliw­sza. Każdy mały krok, który zbliża mnie do ce­lu spra­wia, że mo­je ser­ce się śmieje. Wiara i nadzieja, które mam, [...] — czytaj całość

myśl

Nie chcę brać udziału w wyści­gu współczes­ne­go świata. Mogę żyć spo­koj­nie, po cichu, nie rzu­cając się w oczy, nie ro­biąc ka­riery za­wodo­wej. Nie chcę by oczy pełne za­wiści i po­gar­dy były skierowane [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki

Boimy się upadków, błędów. Naj­częściej nie one są naj­gor­sze, lecz to, że przy­niesiemy so­bie wstyd. Ludzie będą nas wy­tykać pal­ca­mi. Będziemy słabi w oczach in­nych. Boimy się te­go. Ale nieważne będzie jak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki

Nic nie może wie­cznie trwać. Ileż praw­dy w tych słowach! Tyl­ko cze­mu wszys­cy, mówiąc, słysząc je jes­teśmy smut­ni? One nie tyczą się tyl­ko szczęścia, ra­dości, uśmie­chu... Sko­ro nic nie jest wie­czne to smu­tek, łzy też kiedyś odejdą i zos­ta­wią nas w spokoju! 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie mówcie mi, że marze­nia spełniają się tyl­ko w snach! Oka­załoby się wówczas, że mo­je życie nig­dy nie było jawą... 

myśl
zebrała 6 fiszek

sasha

Bujająca wiecznie w obłokach. Pasjonatka zwierząt. Robiąca wszystko by móc dogonić wiatr...konno. Uzależniona od muzyki, nie konkretnego stylu, lecz takiej która mi daje radość, szczęście, chwile namysłu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sasha

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność